Informacja o administrowaniu danymi osobowymi

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzemi s.c. z siedzibą w Poznań 60-415 Poznań przy ul. Lutyckiej 34. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania otrzymanych danych osobowych w związku z realizacją usług świadczonych przez Administratora danych.
 2. Przedstawicielem Administratora jest Grzegorz Kaczmarek
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług:
  • W celu dokonania rezerwacji w lokalach, co stanowi czynności poprzedzające zawarcie umowy wykonane na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu świadczenia usług gastronomicznych w przypadku wcześniejszej rezerwacji w lokalach, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu świadczenia usług cateringowych w przypadku wcześniejszej rezerwacji w lokalach, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celu rozliczenia świadczonych usług gastronomicznych, co stanowi wykonanie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),
  • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO),
  • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust..1 lit. f RODO)
 4. Kategorie przetwarzanych danych:
  • Podstawowe dane kontaktowe: imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy, numer karty kredytowej, numer rachunku bankowego, numer NIP, adres prowadzonej działalności gospodarczej.
 5. Odbiorcy danych:
  • Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane poza teren UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  • Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z których usług korzysta Administrator danych osobowych przy przetwarzaniu danych – firmy księgowe, kancelarie prawne, formy informatyczne obsługujące rezerwacje.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla potrzeb realizacji usług świadczonych przez Administratora danych osobowych (rezerwacje w restauracjach, usługi gastronomiczne i cateringowe) do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, lub do czasu, aż Administrator sam ustali, że dane osobowe są nieaktualne).
 7. Podanie danych Podanie danych osobowych jest konieczne ze względu na prawidłową realizację usług świadczonych przez Administratora danych osobowych. Brak podania danych uniemożliwia skorzystanie z usług Administratora danych osobowych.
 8. W celu wykonania swoich praw, osoba, której dane dotyczą powinna złożyć stosowne żądanie do Administratora danych osobowych na adres email: daneosobowe@canteenamam.pl
 9. Jako Administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do przekazanych danych. Przekazujący dane możesz je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, Przekazującemu dane przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.